Կառավարություն

Նախարարություններ

Միքայել Հրանտի Հայրիյան

Միքայել
Հրանտի
Հայրիյան

ԱՀ առողջապահության նախարար


Առողջապահության նախարարություն

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԼՂՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

1.Ընդհանուր դրույթներ

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը (այսուհետև՝ նախարարություն) գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որը մշակում և իրականացնում է առողջապահության բնագավառում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը:

2. Նախարարությունը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և նրա գործունեությունը դադարեցվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով:

3. Նախարարության լիազորությունները սահմանվում են օրենքներով, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով, կարգադրություններով, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշումներով, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով:

4. Նախարարությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությանը և այլ իրավական ակտերին համապատասխան:

5. Նախարարությունն ունի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և նախարարության հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ:

6. Նախարարությունը կազմված է նախարարից և նախարարության աշխատակազմից: Նախարարության համակարգում ընդգրկվում են նախարարության ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները և հիմնարկները:

7. Նախարարության նպատակները և խնդիրներն են`
ա) առողջապահության զարգացման քաղաքականության, պետական նպատակային ծրագրերի մշակումը և դրանց իրականացման կազմակերպումը, սանիտարական նորմերի ու կանոնների մշակումը և հաստատումը.
բ) իր իրավասության սահմաններում համակարգի գործունեության կազմակերպումը, կառավարումը և ֆինանսավորումը.
գ) առողջապահության բնագավառին առնչվող օրենսդրական ու իրավական ակտերի նախագծերի մշակումը և ընդունված իրավական ակտերի նկատմամբ վերահսկողության ապահովումը.
դ) բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովումը.
ե) բնակչության առաջնային և մասնագիտացված բժշկական օգնության ու ծառայությունների ապահովման կազմակերպումը.
զ) մոր և մանկան առողջության պահպանմանն ուղղված քաղաքականության իրականացման միջոցառումների իրականացումը.
է) բնակչության առողջության բարելավման միջոցառումների կազմակերպումը.
ը) արտակարգ իրավիճակներում բնակչության բժշկական օգնության ապահովման կազմակերպումը.
թ) բժշկական պարտադիր և կամավոր ապահովագրական համակարգի ներդրումը.
ժ) առողջապահության բնագավառում միջազգային և միջգերատեսչական համագործակցության ապահովումը.
ժա) բնակչության առողջական վիճակի ուսումնասիրությունը, հաշմանդամության ու մահացության նվազեցման ծրագրերի մշակումը և իրագործումը.
ժբ) երեխաների և կանանց կեցության ու առողջության իրավիճակային վերլուծության ապահովումը, ոլորտի գերակա խնդիրների սահմանումը, նպատակային ծրագրերի մշակումը և ներդրումը:

Կայք`
http://www.moh.nkr.am