Կառավարություն

Նախարարություններ

Սամվել Սերգեյի Շահրամանյան

Սամվել
Սերգեյի
Շահրամանյան

ԱՀ ռազմահայրենասիրության, երիտասարդության, սպորտի և զբոսաշրջության նախարար


Ռազմահայրենասիրության, երիտասարդության, սպորտի և զբոսաշրջության նախարարություն

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ, ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Արցախի Հանրապետության ռազմահայրենասիրության, երիտասարդության, սպորտի և զբոսաշրջության նախարարությունը (այսուհետ նաև՝ նախարարություն) գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որը մշակում և իրականացնում է օրենքներով, իրավական այլ ակտերով և սույն կանոնադրությամբ իր իրավասությանը վերապահված բնագավառներում Արցախի Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը:
2. Նախարարությունը ստեղծվում, վերակազմակերպվում և լուծարվում է Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով:
3. Նախարարության լիազորությունները սահմանվում են Արցախի Հանրապետության օրենքներով, Արցախի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով, կարգադրություններով, Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշումներով, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով:
4. Նախարարությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությանը, Արցախի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին և իրավական այլ ակտերին համապատասխան և դրանցով իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակներում:
5. Նախարարությունն ունի Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և նախարարության անվանմամբ հայերեն կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ: Նախարարությունը կարող է ունենալ Արցախի Հանրապետության զինանշանի պատկերով իր անվանմամբ հայերեն և այլ լեզվով կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ:
6. Նախարարության համակարգը կազմված է նախարարից, նախարարի տեղակալներից, խորհրդականներից, օգնականներից, մամուլի քարտուղարից, նախարարության աշխատակազմից, ինչպես նաև նախարարության ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից:
7. Նախարարության հիմնական նպատակները և խնդիրներն են՝
1) ռազմահայրենասիրական գաղափարախոսության ձևավորման, պահպանման, հայրենիքին անմնացորդ նվիրվածության և հավատարմության, քաղաքացիական պարտքի պատրաստակամության սերմանումը, հայրենիքի շահերի պաշտպանությունը, ազգային արժեքների պահպանումը.
2) երիտասարդության ինքնիրացման, սոցիալական և տնտեսական կայացման երաշխիքների ու զարգացման բարենպաստ պայմանների ապահովումը.
3) երիտասարդության շրջանում ազգային արժեքային կողմնորոշման ամրապնդումը, առողջ ապրելակերպի, հոգևոր-մշակութային, ռազմահայրենասիրական դաստիարակության խթանումը.
4) Արցախի Հանրապետության հասարակական-քաղաքական կյանքում երիտասարդության ակտիվության խթանումը.
5) երիտասարդության շրջանում ռազմահայրենասիրության դաստիարակության և համամարդկային արժեքների պահպանման պայմանների ապահովումը.
6) սպորտի և ֆիզիկական կուլտուրայի զարգացման միասնական պետական քաղաքականության ռազմավարության մշակումն ու իրականացումը և դրա կենսագործման նկատմամբ վերահսկողությունը.
7) սպորտի և ֆիզիկական կուլտուրայի դերի բարձրացումը անհատի բազմակողմանի ու ներդաշնակ զարգացման, բնակչության առողջ ապրելակերպի ձևավորման և ակտիվ հանգստի կազմակերպման գործում.
8) սպորտի բնագավառում մասնագիտական զարգացման համար բարենպաստ ու հավասար պայմանների և հնարավորությունների ապահովումը, հաշմանդամների համար սպորտով զբաղվելու նպաստավոր պայմանների ստեղծումը.
9) ֆիզկուլտուրային և մարզական հանրապետական միջոցառումների անցկացումը.
10) սպորտի և ֆիզիկական կուլտուրայի մասնագետների պատրաստմանն աջակցումը և նրանց վերապատրաստման աշխատանքների կազմակերպումը.
11) Արցախի Հանրապետությունում տարբեր մարզաձևերի ազգային ֆեդերացիաների գործունեությանն աջակցելը.
12) մարզական կառույցներում սպորտի բնագավառի օրենսդրության պահպանման նկատմամբ վերահսկողությունը, պետական քաղաքականության սկզբունքների պահպանումը.
13) զբոսաշրջության զարգացմանը, այն տնտեսության գերակա ճյուղերից մեկը դառնալուն աջակցելը.
14) զբոսաշրջային գործունեությանն աջակցելը և դրա առաջնային ուղղությունների զարգացման համար բարենպաստ իրավական, տնտեսական պայմանների ստեղծումը.
15) զբոսաշրջության զարգացման գերակա ուղղությունների սահմանումը.
16) Արցախի Հանրապետության` որպես զբոսաշրջության համար բարենպաստ երկրի նկարագրի ձևավորման իրականացումը.
17) զբոսաշրջիկների, զբոսաշրջային գործունեության սուբյեկտների օրինական շահերի և իրավունքների պաշտպանությունն իրականացնելու համար պայմանների ստեղծումը.
18) զբոսաշրջության բնագավառում միջազգային համագործակցության զարգացման ապահովումը.
19) զբոսաշրջային գործունեության սուբյեկտների կողմից օրենքով սահմանված կարգով ստեղծված հասարակական կազմակերպություններին աջակցումը.
20) զբոսաշրջային գործունեության ընթացքում ծագող իրավահարաբերությունների կարգավորումը:
8. Նախարարության լրիվ անվանումն է`
1) հայերեն լրիվ անվանումը` Արցախի Հանրապետության ռազմահայրենասիրության, երիտասարդության, սպորտի և զբոսաշրջության նախարարություն.
2) ռուսերեն լրիվ անվանումը` Министерство военно-патриотического воспитания, молодежи,спорта и туризма Республики Арцах.
3) անգլերեն լրիվ անվանումը` The Ministry of Military-Patriotic Upbringing, Youth, Sports and Tourism of the Republic of Artsakh: