Դիմում կառավարությանը

Գրել առցանց նամակ

Հարգելի հաճախորդներ

Խնդրում ենք Ձեզ ուշադրությամբ ծանոթանալ ԱՀ կառավարության էլեկտրոնային դիմումների ընդունման եւ քննարկման կարգին:

ԱՀ կառավարության պաշտոնական կայքի հասցեով քաղաքացիների կողմից ուղարկված դիմումների քննարկման կարգը

  1. ԱՀ կառավարության պաշտոնական կայքը հանդիսանում է հավելյալ միջոց` քաղաքացիների կողմից ԱՀ կառավարությանը դիմումներ հղելու հնարավորության ապահովման համար:
  2. ԱՀ կառավարության պաշտոնական կայքի միջոցով ուղարկված քաղաքացիների էլէկտրոնային դիմումները մշակվում են ԱՀ կառավարության գործերի կառավարչության քարտուղարությունում:
  3. Էլեկտրոնային դիմումները, համաձայն գործող օրենսդրության, ոչ ուշ, քան 5-օրյա ժամկետում, կախված նրանցում բարձրացված հարցերից, ուղարկվում են գործադիր իշխանության այն մարմիններ կամ այլ կազմակերպություններ, որոնց անմիջական իրավասությանն է վերաբերում դիմումում բարձրացված հարցերի լուծումը, ինչի մասին հեղինակին պաշտոնական ծանուցագիր է ուղարկվում էլեկտրոնային փոստով:
  4. Այն էլեկտրոնային դիմումները(հարցումները), որոնք թերի կամ ոչ ճշգրիտ տեղեկատվություն են պարունակում ուղարկողի մասին, քննության չեն առնվում:
  5. ԱՀ կառավարության գործերի կառավարչության քարտուղարությանը իրավունք է վերապահվում սահմանված կարգով ճշգրտել ուղարկված հարցման մասին տեղեկատվության հավաստիացմանն, ինչպես նաեւ, անհրաժեշտության դեպքում` հարցման բովանդակությունը:
  6. Դիմումի(հարցման) պատասխանը, որպես կանոն, դիմողին է ուղարկվում էլեկտրոնային փոստով:
  7. Էլեկտրոնային փոստով հարցումներ ուղարկած քաղաքացիների անհատական տվյալների մասին տեղեկատվությունը պահպանվում եւ մշակվում է ԱՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՀ կառավարության գործերի կառավարչության քարտուղարություն ուղարկված այն էլեկտրոնային դիմումները եւ նամակները, որոնք ուղարկվել են շրջանցելով վերոնշյալ կարգը, քննարկման չեն ընդունվում: