Կառավարություն

Պետական կառավարման այլ մարմիններ

Կարեն Գրիգորի Սարգսյան

Կարեն
Գրիգորի
Սարգսյան

ԱՀ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն


Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
  ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ

I. Ընդհանուր դրույթներ

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը (այսուհետ` ծառայություն) գործադիր իշխանության հանրապետական մարմին է, որը մշակում և իրականացնում է արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառներում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը:
2. Ծառայությունն ստեղծվում, վերակազմակերպվում է և նրա գործունեությունը դադարեցվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով:
3. Ծառայության լիազորությունները սահմանվում են <<Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին>>, <<Քաղաքացիական պաշտպանության մասին>> և <<Հրդեհային անվտանգության մասին>> Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքներով, այլ օրենքներով, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերով, կարգադրություններով, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշումներով, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով:
4. Ծառայությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությանը և այլ իրավական ակտերին համապատասխան:
5. Վարչությունում պետական ծառայությունը հատուկ ծառայություն է: Ծառայության ռազմականացված ստորաբաժանումները համալրվում են համաձայն <<Զինապարտության մասին>> և <<Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին>> Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքների: Ծառայությունում կարող են լինել քաղաքացիական ծառայողներ:
6. Ծառայությունն ունի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինանշանի պատկերով ու վարչության հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և անհատականացման այլ միջոցներ:
7. Ծառայությունը կազմված է ծառայության պետից, ծառայության գործունեությունն ապահովող կառուցվածքային ստորաբաժանումներից:
8. Ծառայության նպատակներն ու խնդիրներն են`
ա) քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության բնագավառներում միասնական պետական քաղաքականության իրականացումը.
բ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության բնագավառներում նորմատիվային կարգավորման գործառույթների իրականացումը.
գ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պետական հակահրդեհային ծառայության մատուցումը և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական հրդեհային հսկողության իրականացումը.
դ) փրկարարական, վթարային փրկարարական, անհետաձգելի վթարավերականգնողական և հրդեհաշիջման աշխատանքների կազմակերպումն ու իրականացումը.
ե) քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության հարցերով պետական կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու կազմակերպությունների գործունեության համակարգումն ու վերահսկումը.
զ) քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության խնդիրները լուծելու նպատակով տեղեկատվության ստացման, ամփոփման ու որոշումների մշակման աշխատանքների իրականացումը.
է) իր իրավասության սահմաններում արտակարգ իրավիճակներ առաջացնող երևույթների ուսումնասիրությունը և արտակարգ իրավիճակների կանխման ու հետևանքների վերացման միջոցառումների կազմակերպումն ու իրականացումը.
ը) արտակարգ իրավիճակների առաջացման հնարավոր պատճառ համարվող օբյեկտների, առարկաների, գործընթացների, նախագծերի և լուծումների պետական փորձաքննության կազմակերպումը.
թ) զինծառայողների (նրանց հավասարեցված անձանց և նրանց ընտանիքների անդամների) սոցիալական ապահովության և իրավական պաշտպանության իրականացումը: 

Կայք`
http://www.rs-nkr.am/